Zakonska regulativa koja uobličava rad omladinskih zadruga

 

Omladinsko zadrugarstvo egzistira po odredbama Saveznog zakona o zadrugama objavljenog u Sl. listu SRJ br. 41/96., Zakona o porezu na dohodak gradjana, objavljenom u Sl. gl. RS br. 135/2004., Zakona o radu (Sl. gl. RS 24/2005.), Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl. gl. RS 34/2003) i Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl. gl. br. 107/2005).

Naknada za rad zadrugara se iskazuje u bruto iznosu.

U daljem tekstu vam dajemo pregled izdvajanja iz bruto zarade zadrugara (porezi, doprinosi):
D O P R I N O S I

  • za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike i studente do navršenih 26 godina života (4 %)
  • za zdravstveno osiguranje za slučaj invalidnosti ili profesionalnog oboljenja (2%)

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju je uveo penzijsko osiguranje i za članove omladinskih zadruga, koji u skladu sa Zakonom obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinskih zadruga, a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u navedenim slučajevima, ide na teret i poslodavca i radno angažovanog zadrugara. Doprinos iznosi 22% zbirno, od čega 11% pada na teret poslodavca, a 11% na teret zadrugara za vreme radnog angažovanja.


Pored toga, na osnovu Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava nezaposlenih lica, izdvaja se i zbirni doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti od 1,5%, od čega 0,75% na teret poslodavca, a 0,75% na teret zadrugara.

Doprinos za zdravstveno osiguranje iznosi 12,3 % i to po 6,15 % na teret poslodavca i zadrugara.

Poslove vezane za pripremu dokumentacije za PIO i zdravstveno osiguranje, obračun i uplatu doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, obavlja Zadruga ( čl. 174. i 180. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju).

P O R E Z se zaračunava na osnovu Zakona o porezu na dohodak gradjana ( čl. 85 i 86) za učenike i studente mladje od 26 godina i iznosi, uz umanjenja 9,6%, a za nezaposlene, 12% (čl. 13 stav 2 i čl. 16 Zakona).


Obračun poreza, obustavu od zarade zadrugara i uplatu vrši Zadruga.

Za troškove poslovanja Zadruge izdvaja se 6,06% na koje se obračunava PDV.

Obračun zarada, izvršenje uplate od strane naručioca i isplate članova Zadruge organizujemo i vršimo preko štednih knjižica Komercijalne banke A.D. Beograd, a prihvatamo isplatu i preko drugih banaka.

Zakon o radu utvrdjuje u članovima 197. i 198. mogućnost obavljanja poslova iz delatnosti firme u trajanju do 120 radnih dana u kalendarskoj godini, kao privremenih i povremenih poslova koje bi obavljali članovi omladinske zadruge.


Međusobne obaveze preciziraju se U g o v o r o m o poslovnoj saradnji izmedju Zadruge i naručioca koji angažuje zadrugara.

U  Zakonu o radu je određena starosna granica za rad zadrugara na 30 godina i dužina radnog angažovanja na 120 radnih dana u kalendarskoj godini, na istom  poslu.