Osnovni zadaci omladinske zadruge su da omogući i obezbedi da zadrugari na organizovan način, za potrebe poslodavca, obavljaju privremeno povremene i slične poslove za koje se ne zasniva radni odnos, radi sticanja sredstava za školovanje i zadovoljavanje osnovnih, socijalnih, kulturnih i drugih ličnih i zajeničkih potreba.

Jedna od najvećih omladinskih Zadruga u Srbiji je Omladinska zadruga “Beograd”, osnovana 1968. godine.

Brojno članstvo sa radnim iskustvom, kompjuterska evidencija i obrada, maksimalna primena zakonskih propisa u poslovanju, rad i iskustvo, kao i više poslovnica na teritoriji Beograda, rezultiralo je ugledom kod poslovnih prijatelja.

U toku poslednjih 10 godina Omaldinske zadruge “Beograd” kroz tri poslovnice, dva kluba zadrugara i direkciju, obavljeno je blizu 600.000 raznovrsnih poslova za više od 1.500 preduzeća.

U toku poslednje četiri godine broj zaključenih poslova iznosio je više od 209.000, na kojima je radilo više od 70.000 članova zadrugara.

Omladinsko zadrugarstvo egzistira po odredbama Saveznog zakona o zadrugama objavljenog u Sl. listu SRJ br. 41/96., Zakona o porezu na dohodak gradjana, objavljenom u Sl. gl. RS br. 135/2004., Zakona o radu (Sl. gl. RS 24/2005.), Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl. gl. RS 34/2003) i Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl. gl. br. 107/2005).

Članovi Zadruge mogu postati i biti radno angažovani: nezaposleni omladinci, učenici i studenti, od 15 do 30 godina starosti.

Učlanjenje za 2006. godinu je počelo 19.12.2005. godine, članarina iznosi 200,00 dinara.

Uz zahtev za učlanjenje podnose se fotokopije dokumenata neophodnih za učlanjavanje i to, zavisno od zanimanja: potvrda o redovnom školovanju ili djačka knjižica – (učenici), indeks – (studenti), ili radna knjižica – (nezaposleni). Sem toga, pri učlanjavanju (odnosno produženju članstva) se prilaže i jedna fotografija i fotokopija lične karte, ili ličnog pasoša ( a lična karta, ili lični pasoš, daju na uvid).

Članovi Zadruge se mogu angažovati na poslovima koji imaju privremeni ili povremeni karakter, a da se ne obavljaju pod posebnim uslovima rada, sa povećanim rizikom povrede na radu, odnosno profesionalnog oboljenja.

Preko Omladinske zadruge Beograd možete angažovati članove za obavljanje najraznovrsnijih poslova, od nekvalifikovanih do visoko stručnih.

Naknada za rad zadrugara se iskazuje u bruto iznosu.

U daljem tekstu vam dajemo pregled izdvajanja iz bruto zarade zadrugara (porezi, doprinosi):
D O P R I N O S I

  • za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike i studente do navršenih 26 godina života (4 %)
  • za zdravstveno osiguranje za slučaj invalidnosti ili profesionalnog oboljenja (2%)

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju je uveo penzijsko osiguranje i za članove omladinskih zadruga, koji u skladu sa Zakonom obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinskih zadruga, a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u navedenim slučajevima, ide na teret i poslodavca i radno angažovanog zadrugara. Doprinos iznosi 22% zbirno, od čega 11% pada na teret poslodavca, a 11% na teret zadrugara za vreme radnog angažovanja.
Pored toga, na osnovu Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava nezaposlenih lica, izdvaja se i zbirni doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti od 1,5%, od čega 0,75% na teret poslodavca, a 0,75% na teret zadrugara.

Doprinos za zdravstveno osiguranje iznosi 12,3 % i to po 6,15 % na teret poslodavca i zadrugara.

Poslove vezane za pripremu dokumentacije za PIO, obračun i uplatu doprinosa za penzijsko osiguranje, obavlja Zadruga ( čl. 174. i 180. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju).

P O R E Z se zaračunava na osnovu Zakona o porezu na dohodak gradjana ( čl. 85 i 86) za učenike i studente mladje od 26 godina i iznosi, uz umanjenja 9,6%, a za nezaposlene, 14% (čl. 13 stav 2 i čl. 16 Zakona).
Obračun poreza, obustavu od zarade zadrugara i uplatu vrši Zadruga.

Za troškove poslovanja Zadruge izdvaja se 6,06% na koje se obračunava PDV.

Obračun zarada, izvršenje uplate od strane naručioca i isplate članova Zadruge organizujemo i vršimo preko štednih knjižica Komercijalne banke A.D. Beograd, a prihvatamo isplatu i preko drugih banaka.

Zakon o radu utvrdjuje u članovima 197. i 198. mogućnost obavljanja poslova iz delatnosti firme u trajanju do 120 radnih dana u kalendarskoj godini, kao privremenih i povremenih poslova koje bi obavljali članovi omladinske zadruge.
Medjusobne obaveze preciziraju se U g o v o r o m o poslovnoj saradnji izmedju Zadruge i naručioca koji angažuje zadrugara.

U novom Zakonu o radu je došlo do sniženja starosne granice za rad zadrugara na 30 godina i dužine radnog angažovanja na 120 radnih dana u kalendarskoj godini, na istoj vrsti posla.